TKDK

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) amacı, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasını sağlamaktır.

TKDK tarım sektörümüzün gelişmişlik düzeyini ve tarımsal nüfusunuzun refah seviyesinin yükseltilmesi ve Türki’nin Avrupa Birliğine uyumunun sağlanması hedeflenmektedir.

TKDK 2 Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulayacaktır. Söz konusu Programla; tarım sektöründe ve kırsal alanda faaliyet gösteren üreticilerimizin, özel sektörün ve potansiyel yatırımcıların Tarım ve Kırsal Kalkınma alanında desteklenmesi amacı ile 2007-2013 döneminde uygulamaya konulacak ve AB hibe fonları kırsal kesimde yaşayan halkımıza, çiftçilere, üretici birliklerine ve tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalara projeler karşılığında ve sözleşmelerine uygun olarak kullandırılacaktır.

Program ve Projelerin hedefleri şunlardır;

-          Yerel potansiyel ve kaynaklara dayalı olarak kırsal ekonomini rekabet gücünün yükseltilmesi,

-          Gelir ve istihdam imkânlarının artırılması ve çeşitlendirilmesi, insan kaynaklarının ve örgütlenme düzeyinin geliştirilmesi,

-          Fiziki ve sosyal altyapı hizmetlerinin yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi,

-          Kırsal çevrenin, doğal ve kültürel varlıkların korunarak geliştirilmesi suretiyle kırsal toplumun refahının artırılmasıdır.