Kalkınma Ajansı Desteği

KALKINMA AJANSLARI DESTEKLEME PROGRAMI

Kalkınma Ajansları Nedir?

Bölgesel ekonomik ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kurumları olarak 26 ayrı bölgede Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda kurulan kuruluşlardır.

Kalkınma Ajansları;

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, yerel potansiyelleri harekete geçirmek amacıyla bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve bölgeler arası ve içi gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmak maksadıyla kurulmuştur.

-          Bölgesel gelişme uygulamalarımız ile bölge planlarımızın etkinliğinin ve başarısının yükseltilmesini; bölgelerin ülkemizin genel büyümesine, gelişmesine, refahına ve istikrarına katkısının artırılmasını; sosyal uyum ve adaletin güçlendirilmesini ve değişen küresel rekabet şartlarına adaptasyonun hızlandırılmasını sağlayacak,

-          Yerel potansiyeli, dinamikleri, özgünlükleri, kaynak ve imkanları ortaya çıkaracak harekete geçirecek ve ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline dönüştürecek;

-          Sağlayacağı proje ve faaliyet desteklerinde kişi, kurum ve kuruluşların eş finansmana dayalı ortak proje üretme ve yönetme kültürü ve yeteneğini geliştirecek; sahiplenme ve işbirliği duygusunu güçlendirecek; bölgenin girişimcilik potansiyelini harekete geçirecek ve sürekli olarak yükseltecek,

Kalkınma Ajansları, ulusal düzeyde Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kar amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.

Destek Türleri

  • Mali Destek
  • Doğrudan Finansman Desteği
  • Faiz Desteği
  • Faizsiz Kredi Desteği
  • Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri
  • Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetlerinin yeri, zamanı ve içeriği, uygun duyuru vasıtalarıyla ilan edilir ve ilgili Kalkınma Ajansının internet sitesinde yayınlanır.
  • Bilgilendirme ve eğitim toplantıları; potansiyel yararlanıcılara eşit erişimi sağlamak için, bölge içinde farklı yerlerde ve zamanlarda tekrarlanabilir.
  • Teknik Yardım
  • Kalkınma Ajansları, her proje teklif çağrısı döneminde, şeffaflık, açıklık ve tam rekabet koşullarının sağlanması amacıyla, proje teklif çağrısı yapılan öncelik alanları temel alınarak, proje tekliflerinin hazırlanması ve sunulması konularında, potansiyel başvuru sahiplerine bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri içeren teknik yardım hizmetleri sağlar.
  • Kalkınma Ajansları ayrıca, potansiyel başvuru sahipleri başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre proje hazırlamalarında yardımcı olacak toplantıları ve atölye çalışmaları düzenler veya düzenletir.