Proje Danışmanlığı

Kalkınma Ajansı Desteği

Kalkınma Ajansları, ulusal düzeyde Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kar amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.

Devamını Oku

 

 

Kosgeb Kobi Destekleri

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) imalat, sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve 1-250 arası işçi çalıştıran ve orta halli işletmelere (KOBİ) çeşitli şekillerde destek veren resmi bir kurumdur.

Devlet destekleriyle amaçlanan, KOBİ’lerin ülke ekonomisine olan katkılarının artırılması ve ülke kaynaklarından daha fazla yararlanmalarının sağlanmasıdır. Bunun için bu tür küçük ve orta halli işletmelerin geliştirilmesi, desteklenmesi verimliliklerinin artırılması, yeni teknolojileri kazandırılmaya çalışılması gerekmektedir.

Devamını Oku

 

 

Sodes Sosyal Destekler

Gelişen ekonomi aynı anda sosyal kalkınmayı da gerekli hale getirir. Sosyal kalkınma, elde edilen refahın toplumun farklı kesimleri arasında daha adil bir şekilde paylaştırılmasıyla gerçekleşir. Sosyal politikalarla devlet farklı toplum kesimlerinin kalkınma çabasına daha fazla katılmasını sağlamayı amaçlamasının yanında, bölgeler arasında dengeli bir şekilde gerçekleşmesini hedefler.

Bölgesel gelişmişlik açısından ülke ortalamasının altında kalan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güç, yoksulluk ve işsizlik gibi alanlarda yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasını amaçlayan SODES kurulmuştur.

Devamını Oku

 

 

Tarımsal Destekler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve diğer kurumlar tarafından işsizliğin azaltılması, verimliliğin arttırılması, modern tarım makine ve teknikleri ile daha az emekle daha fazla ürün alınması, sağlıklı gıdaların üretilmesi, gıda ithalatının azaltılması gibi nedenlerle çiftçilere çeşitli maddi ve teknik destekler sağlanır.

Tarım ve hayvancılık ile ilgili konularda sunulan destekler çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir. Başta Tarım Bakanlığı olmak üzere, Ziraat Bankası gibi finansal kuruluşların yanında İPAD gibi Avrupa Birliği tarafından yürütülen programlar da vardır.

Devamını Oku

 

 

TKDK

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) amacı, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasını sağlamaktır.

TKDK tarım sektörümüzün gelişmişlik düzeyini ve tarımsal nüfusunuzun refah seviyesinin yükseltilmesi ve Türki’nin Avrupa Birliğine uyumunun sağlanması hedeflenmektedir.

Devamını Oku

 

 

Tübitak AR-GE Destekleri

Ülkemiz sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırmasını özendirmek, sanayi kuruluşlarının kendi arasında ve üniversitelerle daha yakın işbirlikleri ve ortaklıklar sağlamasını teşvik etmek amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından destek programları yürütülmektedir. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), teknolojinin toplumsal faydaya dönüşme sürecini hızlandırmak amacıyla, ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Böylelikle, ülkemiz kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün arttırılması hedeflenmektedir. TEYDEB, bahsedilen hedefler doğrultusunda, destek programları tasarlamakta ve yürütmektedir.

Devamını Oku