İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ

 1. Başvuru- Beyan formu
 2. Kira sözleşmesi veya tapu senedi
 3. Vergi levhası
 4. Ticaret sicil gazetesi
 5. İmza sirküleri
 6. İş akış şeması
 7. Oda sicil kayıt sureti
 8. Ustalık belgesi ( ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
 9. Sorumlu müdür sözleşmesi ve onaylı diploma sureti
 10. ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir raporu
 11. ( İl Çevre ve Orman Müdürlüğü )
 12. İşletme belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
 13. Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu (Yangın yeterlilik belgesi) ( Büyükşehir Belediyesi )
 14. Emisyon izni  (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü )
 15. Deşarj izni ( Bölge Müdürlüğü )
 16. Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise lisans belgesi
 17. Sağlık koruma bandının işaretlendiği tasdikli vaziyet planı örneği (çap veya imar müdürlüğünden alınacak olan parseli gösteren imar planı) (Bölge Müdürlüğü )
 18. Yapı kullanma izin belgesi (Bölge Müdürlüğü )
 19. Motor gücü ruhsatı veya motor gücünü belirtir beyan
 20. Kapasite raporu
 21. Yerleşim planı (teknik eleman ve firma yetkilisi onaylı)
 22. Ruhsat harcı olarak ilgili kanuna istinaden beher metrekare için ilgili belediyenin belirleyeceği raic bedel ve Bölge’nin belirleyeceği hizmet bedeli tahsil edilir.   ( 5000 metrekare üzerindeki tesisler için max 5000 metrekare üzerinden işlem yapılır.)
 23. Belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri veya belgelerin alındıkları kurumdan “aslı gibidir” onayı alınmış hali gömlek dosya içerisinde yukarıdaki sıralamaya göre dosyalanıp başvuru sırasında teslim edilecektir.
 24. Teslim tarihi sütununun dolu olması belgenin teslim alındığını gösterir.
 25. Bölge tarafından aşağıdaki belgeler dosyaya eklenir.
 26. Açılma İzni Raporu ( Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler için)

İlgili Yönetmelikler

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişki Yönetmelik

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişki Yönetmelik-Değişiklik